Γιατί η διάρκεια τη; μεταφοράς μου φαίνεται μεγαλύτερη απο όση υπολογίζω;